ඉටු කල කල යුතු යුතුකම්...
ලෑබුනත් ලෝකෙන් ගැරහුම්...
ඉවසන්නට පුලුවන්නම්...
නුඹයි මෙගේ පුතා උතුම්....
හෙළ සිසු හවුල (Hela Sisu Haula)